Navigácia

O škole

O škole

Základná umelecká škola vo Vrútkach  patrí do siete Ministerstva školstva SR, zriaďovateľom je Mesto Vrútky.

Poslanie školy - má dôležitý význam pre obohatenie kultúrno-spoločenského života v meste a v regióne a majú nezastupiteľné miesto pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže v umeleckom školstve. Školá  učí deti porozumieť umeniu, vnímať krásu a počúvať hudbu. Ich náplň sa stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania a účinným nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a kriminalite.

ZUŠ poskytuje základné vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a štúdijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatórium. Odborne pripravuje na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním a umelecko - pedagogickým zameraním.

Materiálno technické zabezpečenie školy sa bude priebežne skvalitňovať v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. Vedenie školy sa v nadchádzajúcom období bude snažiť o rozvoj spolupráce s vedením mesta Vrútky a deklarovať naše predstavy o rozvoji a financovaní školy.

Prioritou bude aj naďalej šírenie dobrého mena našej školy a skvalitnenie organizácie práce.